นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริษัท

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

        ปี 2565 เป็นอีกปีที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมีอุปสรรคหลายด้าน ทั้งจากสถานการณ์ด้านพลังงาน เงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นตัว ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถรักษาผลประกอบการได้ดีขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการวางแผนบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการปรับกลยุทธ์ให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การทบทวนแผนการดำเนินงานพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  การทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาให้มากที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นและดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการดูแลผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

       ในปี 2566 บริษัทฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร้านศรีเจริญ ในปี 2496  จึงนับเป็นปีที่มีความสำคัญและท้าทายความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยในประเทศ  ที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุน อาทิ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าแรง และดอกเบี้ยที่ขยับเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ฝั่งรายได้จะถูกกระทบจากจำนวนคู่แข่งในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการค้าหลายๆอย่างหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทฯ จะได้มีการทบทวนและนำหลักการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Corporate Sustainability Development  มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
      จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผ่านความท้าทาย และวิกฤตต่างๆ มาตลอดเวลากว่า 70 ปี  ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น  นักลงทุน คู่ค้า  ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ชุมชน ตลอดจนพนักงานทุกคน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ  ให้ความเชื่อมั่น  ให้การสนับสนุนบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจด้วยดีเสมอมา  บริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะยังคงพัฒนาองค์กรให้เดินหน้า โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และสังคมตลอดไป
(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการบริษัท